Ana Sayfa Gazete Manşeti, Gazetemiz, Manşet, Manşet Yanı, Son Dakika Haberler, Tokat Haberler 13 Ekim 2020 986 Görüntüleme

İL ÖZEL İDARESİ VE ADALET GEREĞİNİ YAPACAKMI

İL ÖZEL İDARESİ VE ADALET GEREĞİNİ YAPACAKMI
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü müfettişleri, Tokat Tüm Müteahitler oda Başkanı Murat Şahin in şikayeti üzerine, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası nda incelemelerde bulundular. Müfettişler Murat Şahin in, Seyirtepe sosyal tesislerinin il özel idareye devri sırasında, TSO nun zarara uğratıldığı iddasını araştırdılar.Söz konusu araştırma raporunun seyirtepe ile ilgili bölümünde müfettişler, oda yönetimine ,1.494.000 tl zimmet çıkardılar. Müfettişler söz konusu zimmetle ilgili şu görüşlere yer verdiler.
““Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali ÇELİK Tarafından, Seyirtepe Tesislerinin Değerinin Altında Bir Bedelle Satıldığı,” İddiasının İncelenmesi Sonucunda;
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile Tokat İl Özel İdaresi arasında Seyirtepe mevkisi mesire alanının Tokat halkına kazandırılması ve Tokat turizminin geliştirilmesi amacıyla, bu bölgede bir tesis yapılması ve bu tesisisin 10 yıl süre ile Oda tarafından işletilmesine ilişkin bir protokol yapıldığı,

Protokolün; konusunun Tokat İl Özel İdaresine ait olan Tokat Merkez Yeni Mahalle Gıj Gıj tepesi mevkiindeki tapunun, 25.456 m2 yüzölçümlü, üzerinde karkas bina ve müştemilatı olan, mülkiyeti Tokat İl Özel İdaresine ait olan taşınmazın yenilenmesi ve kullanımına yönelik olduğu,
Amacının ise, anılan taşınmaz üzerinde bulunan, atıl durumdaki Gıj Gıj Restaurant ve mesire alanının ,Tokat’ta yaşayan insanlara ve Tokat turizmine kazandırılması olduğu, Protokole göre projeye konu taşınmazın hizmete girmesi için, yapılacak tadilat, onarım, düzenleme, tefriş ve donatım için gerekli projeler ile projelerin uygulanmasına yönelik harcamaların tamamının ,Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılanacağı,
Protokolde, tesisin işletmesinin, Oda tarafından yürütüleceği, hizmete girmesi vesilesi ile yapılacak sabit yatırımlar, tefriş, donatım malzemeleri, mutfak araç ve gereçlerinin tamamı, kullanım hakkı bittiğinde, İl Özel İdaresine teslim edileceğine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı,

İlgili dönemde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin açıklamalarından, bahsedilen tesisin sosyal amaçlarının yanında, Odanın organize edeceği toplantı, kongre ve fuarlarda kullanmak amacıyla inşa edildiğinin anlaşıldığı,

Odanın muhasebe defterlerine göre bu tesisin inşası için toplam 2.098.647,83.-TL gider yapıldığı, ayrıca mezkûr tesiste kullanılmak üzere 693.366,39.-TL tutarında demirbaş eşya satın alındığı,
Daha sonra 21.03.2014 tarihinde, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri tarafından, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ve 01.07.2014 tarihinde de derneğe bağlı Tokat Ticaret Odası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Seyirtepe İktisadi İşletmesinin kurulduğu,
Ticaret sicili dosyası kayıtlarına göre, İktisadi İşletmenin ticari faaliyet konularının; içkili içkisiz lokanta, restaurant ve kafe işletilmesi olduğu Anlaşılmıştır.
Yöneticileri ,Tokat Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerinden oluşan ,Tokat Ticaret Odası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin, söz konusu tesisin tüm demirbaşları ile birlikte,Tokat Ticaret Odası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Seyirtepe İktisadi İşletmesine, lokanta, kafe ve kahvehane faaliyeti yürütmek üzere kiralanması ve tesis ile birlikte tüm demirbaşların iktisadi işletmeye devri hususunda karar alındığı,
Ancak Oda Tüzel Kişiliği tarafından, sosyal tesisin İktisadi İşletme tarafından ticari faaliyet amacıyla kullanıldığı dönemde, herhangi bir kira bedeli tahsil edilmediği,
İktisadi İşletmenin muhasebe kayıtlarına bakıldığında, her yıl faaliyet zararı bulunduğu, faaliyet dönemi boyunca toplam zararının ise 503.128,89.-TL olduğu,

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Tokat İl Özel İdaresine yazılan,17.01.2019 tarihli ve 58 numaralı yazı ile, Seyirtepe Sosyal Tesislerinin, Oda tarafından amacına uygun olarak çalıştırılmadığı ve atıl durumda olduğu, şehre daha fazla değer katması için, tesis demirbaşlarının tespit edilecek değeri ile, İl Özel İdaresine devrinin yapılmasının talep edildiği,

Tokat İl Genel Meclisinin ,08.03.2019 tarih ve 2019/Mart Toplantısında; Tokat Ticaret Odası Seyirtepe İktisadi İşletmesinin bina, tesis ve demirbaşların amortismanı düşüldükten sonraki, güncel değeri olan, KDV hariç 620.309,71.-TL(bina için 484.487,19.-TL+ demirbaş için de 135.822,52.-TL bedel üzerinden tesisin, 5302 sayılı Kanunun 10. maddesinin(I) fıkrası uyarınca, İl Özel İdaresine devrine karar verildiği,
Daha sonra, İl Özel İdaresi ile, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası arasında, Seyirtepe İktisadi İşletmesinde bulunan demirbaşların devri ve İl Genel Meclisi tarafından, bu demirbaşlar için belirlenen ,135.786,04.-TL+ % 4 KDV olmak üzere toplam 141.255,42.-TL tutarın ödenmesi amacıyla, protokol düzenlendiği, bu protokolde devredilen demirbaşların türlerinin ve bedellerinin belirlendiği, değer belirlemeye esas alınan tarihin ise 22.02.2019 olduğu ve tesislerin 21.03.2019 tarihinde İl Özel İdaresine devredildiği,

Protokole göre işletme süresi olarak belirlenen 10 yılın tamamlanması ile anılan demirbaş ve tesisin bedelsiz olarak İl Özel İdaresine devredileceği, hüküm altına alınmışken, tesisin işletme süresi tamamlanmadan İl Özel İdaresine devredildiği,
İl Özel İdaresi tarafından kurulan komisyon tarafından tesis ve demirbaşlar için belirlenen, 610.087,97.-TL bedelin 11.04.2019 tarihinde 476.916,99.-TL ve 30.05.2019 tarihinde 133.170,98.- TL olmak üzere Odanın banka hesabına yatırıldığı,

Bu itibarla, Seyirtepe Sosyal Tesislerinin, mülkiyeti Tokat İl Özel İdaresine ait olan arsa üzerinde inşa edildiği ,Oda ile Tokat İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol hükümlerine göre söz konusu tesisin satılmasının mümkün olmadığı, iddia konusu bina ve içerisindeki demirbaşların Tokat İl Özel İdaresi ile yapılan protokol hükümlerine göre 2024 yılında bedelsiz olarak İl Özel İdaresine devir edilmesi gerektiği halde 2019 yılı içerisinde 610.087,97.-TL tahsil edilerek devir edildiği saptanmıştır.

Öte yandan İktisadi İşletmenin faaliyet gösterdiği 2014-2019 döneminde Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tüzel kişiliği adına düzenlediği toplam 1.655.117,57.-TL tutarında fatura bulunduğu,
Bu faturaların 1.494.895,78.-TL tutarında kısmının gerçek bir mal ve hizmet hareketine dayanmayan İktisadi İşletmenin personel giderleri ve faaliyet zararlarının karşılanması amacıyla düzenlendiği, kanaatine varılarak, Kanuna aykırı olarak iktisadi işletmeye aktarılan söz konusu tutarların ilgili dönemlerde görev yapan yönetim kurulu üyelerinden tahsili amacıyla Odaya talimat verilmiş,”denmektedir
Söz konusu rapordan anlaşılacağı üzere seyirtepe işletmesinin faaliyet gösterdiği dönem olan 2014 –2019 dönemi içersinde görev yapan yönetim kurulu üyelerinden bu miktarın tahsil edilmesini müfettiş raporunda Tokat TSO tüzel kişiliğine vermektedir.Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin görevlerini yapmamalarından doğacak zararın sorumlusu, mevcut yönetim olacaktır.Ayrıca zimmet dışında işlenen suçun takibi içinde, yine müfettiş raporunda, Odayı zarara uğratan yönetim kurulu üyeleri hakkında, Türk Ceza Kanunun 257/1. maddesi uyarınca soruşturma yapılması amacıyla 17.07.2020 tarih ve 342-C/01-3 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir. Oda yöneticilerinin,6 aydan, 2 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suçla yargılanmalarını gerektiren raporu düzenleyen bakanlık müfettişleri, TSO Başkanı Ali çelik le ilgili de, Tokat il özel idaresine suç duyurusunda bulunulması bildiriminde bulundu.Söz konusu bildirimle ilgili şu görüşlere yer verildi. Tokat İl Özel İdaresi ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası arasında 10.12.2010 tarihinde imzalanan “TOKAT MERKEZ GIJ GIJ TESİSLERİ REHABİLİTASYON VE YENİLEME PROJESİNE DAİR PROTOKOL” imzalandığı, söz konusu protokolün amacının Gıj Gıj Resteurant ve Mesire Alanının Tokat’ta yaşayan insanlara ve Tokat turizmine kazandırılması olduğu, söz konusu tesislerin Oda tarafından yapılacağı ve 10 yıl süre ile işletileceği, tesisin hizmete girmesi vesilesi ile yapılacak sabit yatırımlar, tefriş, donatım malzemeleri, mutfak araç ve gereçlerinin tamamının kullanım hakkı bittiğinde İl Özel İdaresine teslim edileceği hususlarının düzenlendiği,Ancak söz konusu tesiste kullanılan demirbaşların İl Özel İdaresine devredilmeyerek Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali ÇELİK ile İşeri Petrol Ürünleri Ltd. Şti. firması temsilcisi Ümit İŞERİ arasında imzalanan “Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Seyirtepe İktisadi İşletmesi Demirbaş Devir Tutanağı” başlıklı 08.07.2019 tarihli belge ile 33.675,50.-TL bedele anılan firmaya kapalı zarf usulü yöntemi ile satıldığı, Odanın evrakı arasında iddia konusu demirbaşların satışına ilişkin olarak Ümit İŞERİ’nin yetkilisi olduğu firma ile birlikte beş ayrı işletmeden alınan fiyat tekliflerinin yer aldığı,Anılan şahıstan demirbaş bedelinin 09.12.2019 tarihinde tahsil edilerek Oda muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği,Anlaşılmıştır.”denildi. Söz konusu raporda işeri petrol ürünleri firmasına devredilen demirbaş miktarı ile ilgili özellikle sosyal medya hesaplarında ve kamuoyunda var olan bir kkısım iddalara yer verilmezken ,5 ayrı işletmeden alındığı ifade edilen teklifi veren firmaların “biz malzemeleri görmeden fiyat tekliflerini imzaladık” ifadeleride yer almadı. Bununla birlikte müfettişler söz konusu raporda Tokat il özel idaresini de ayrı bir yükümlülük altına sokarak ,Ali Çelik hakkında suç duyurusunda bulunmasını istedi. Raporda şu görüşlere yer verildi. Tokat Ticaret Odası Meclis toplantı tutanaklarında, konuyla ilgili olarak, Oda Başkanı Ali ÇELİK tarafından, Meclis üyelerine yapılan açıklamalarda; söz konusu demirbaşların İl Özel İdaresine devir yapılmadan önce ,odaya kar ettirmek amacıyla Ümit İŞERİ’ ye satıldığı ifade edildiğinden, konunun başta Mahalli İdareler Mevzuatı ve protokol hükümleri olmak üzere, hukuki ve cezai boyutuyla değerlendirilmek üzere, Tokat İl Özel İdaresine bildirimde bulunulmuştur.”denildi. Ticaret Bakanlığı ,iç ticaret genel müdürlüğü müfettişlerinin Tuttuğu raporla ortaya konulan, usulsüzlük, yolsuzluk ve zimmet konularındaki gelişmelerle ilgili,Tokat Güneş medya grubundan yapılan açıklamada , Müfettiş raporu ile göreve davet edilen TSO nun ve İl Özel İdaresinin, sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapıp yapmayacağı hususunu, adaletin nasıl işleyeceğini, kamu adına takip edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın”diye ifade edildi,

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Hazır Site by Uzman Tescil